Enrollment

Az Aranyló Napraforgó Bölcsőde és Óvoda 2020. évi  beiratkozás rendjéről lentebb olvashat tájékozatatást. Jelentkezni pedig űrlapon keresztül is tud. Kérdés esetén keressen minket nyugodtan.

Applymore info
Jelentkezés és érdeklődés

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

TELEFONSZÁM

CÍM

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 61.

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA

(1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627)

ÉS TELEPHELYEI:

  • MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.)
  • FUNNYKIDS MAGÁNÓVODA (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79.)

Az Aranyló Napraforgó Alapítvány (1149 Budapest, Pósa Lajos utca 61.) – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján- a fenntartásában működő Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és telephelyei, óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

  • Az óvodába a beiratkozás folyamatosan történik, egész évben lehetőség van rá a járvány idején is.

Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda az óvodai beiratkozásokat folyamatosan tartja a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel, a szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton küldik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé, amelyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A gyermek óvodába történő felvételéről folyamatosan dönt az óvoda vezetője, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2)

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Beíratandó minden kisgyerek, aki a 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti.

Az üres férőhelyek függvényében a beiratkozás folyamatos a nevelési év folyamán. A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik! Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Intézményünk a beiratkozásról saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.

A 2020//2021. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának

időpontja, 2018. április 13-tól április 17-ig lesz.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2020/2021. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, az egész évben folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik!

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ kártyája,
  • nem magyar állampolgár esetén: a szülő tartózkodási jogcímét igazoló okmányok, a szülő lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonat, tartózkodási engedély, v. tartózkodási kártya, lakcímkártya

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8§ (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik nevelési év közben szeretnének csatlakozni az óvodai csoportokhoz, hogy előjegyeztessék a helyüket, vagy beírassák gyermeküket. Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében!

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő:

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését, és a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlése határozat formájában a beiratkozást követő 15 munkanapon belül történik.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjéhez benyújtott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai ellátása :

A Nemzeti Köznevelési Törvény 92. §

(1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

(3) A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek az óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően gyakorolhatják a (3) bekezdésben meghatározott jogokat.

(5) (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

Kelt: Budapest, 2020. március 27.

Trefeli Renáta
óvodavezető