Beiratkozás

Az Aranyló Napraforgó Bölcsőde és Óvoda 2020. évi  beiratkozás rendjéről lentebb olvashat tájékozatatást. Jelentkezni pedig űrlapon keresztül is tud. Kérdés esetén keressen minket nyugodtan.

JelentkezésBővebben

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

CÍM

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 61.

Nyitvatartás

Hétfőtől – Péntekig: 07:30 – 17:00

Intézményvezető: Buza Tímea

+36 30 591 1420 (érdeklődés, beiratkozás)

Int. vezető helyettes: Nagy Bettina

10 + 6 =

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA

(1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627)

ÉS TELEPHELYEI:

  • MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.)
  • FUNNYKIDS MAGÁNÓVODA (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79.)

Az Aranyló Napraforgó Alapítvány (1149 Budapest, Pósa Lajos utca 61.) – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján- a fenntartásában működő Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és telephelyei, óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

  • Az óvodába a beiratkozás folyamatosan történik, egész évben lehetőség van rá a járvány idején is.

Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda az óvodai beiratkozásokat folyamatosan tartja a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel, a szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton küldik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé, amelyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A gyermek óvodába történő felvételéről folyamatosan dönt az óvoda vezetője, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2)

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Beíratandó minden kisgyerek, aki a 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti.

Az üres férőhelyek függvényében a beiratkozás folyamatos a nevelési év folyamán. A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik! Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Intézményünk a beiratkozásról saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.

A 2020//2021. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának

időpontja, 2018. április 13-tól április 17-ig lesz.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2020/2021. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, az egész évben folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik!

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ kártyája,
  • nem magyar állampolgár esetén: a szülő tartózkodási jogcímét igazoló okmányok, a szülő lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonat, tartózkodási engedély, v. tartózkodási kártya, lakcímkártya

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8§ (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik nevelési év közben szeretnének csatlakozni az óvodai csoportokhoz, hogy előjegyeztessék a helyüket, vagy beírassák gyermeküket. Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében!

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő:

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését, és a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlése határozat formájában a beiratkozást követő 15 munkanapon belül történik.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjéhez benyújtott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai ellátása :

A Nemzeti Köznevelési Törvény 92. §

(1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

(3) A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek az óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően gyakorolhatják a (3) bekezdésben meghatározott jogokat.

(5) (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

Kelt: Budapest, 2020. március 27.

Trefeli Renáta
óvodavezető